Факультативи, спецкурси, гуртки

2017-2018 навчальний рік

uehnjr

В  школі працюють гуртки:

 1. “Юних журналістів” Плеяди ”
  Керівник: учитель російської мови та літератури Підопригора Р.А.
 2. “Сходинки до інформатики”
  Керівник: учитель інформатики Токар Ю.В.
 3. “Пожарная безопасность”
  Керівник: педагог-організатор Захарцова О.Є.
 4. “Сучасного танцю”
  Керівник: Лобода І.
 5. “Військової підготовки”
  Керівник: учитель ЗВ Єрмоленко С.О.
 6. “Літературна творчість”
  Керівник: учитель української мови та літератури Ягодкіна Н.Л.

Кружок «Литературное творчество»

Руководитель Ягодкина Н.Л.

Художня література – це чарівний світ мистецтва слова, який створює нову художню реальність за законами краси, передає загальнолюдські та національні цінності від покоління до покоління.

<
Програма літературного гуртка спрямована на формування образного мислення, засвоєння норм грамотності та культури мовлення та письма, збагачення внутрішнього світу школярів, розвиток інтелекту, естетичного смаку, уяви, фантазії, творчих здібностей, природних задатків, загальнонавчальних умінь і навичок.

Мета гуртка – розширення життєвого досвіду школярів, залучення їх до творчого середовища, розвиток загального творчого потенціалу, спеціальних літературно – творчих здібностей, гуманітарного мислення, їх лінгвістичних здібностей, застосування яких може бути пов’язане з вибором майбутньої професії.

Робота за даною програмою розрахована на дітей, що мають жагу до літературної творчості

Для розвитку творчих здібностей заплановано проведення занять «У майстерні письменника», на яких розглядаються кращі твори зі спадщини майстрів слова (класиків чи письменників – сучасників) або організовуються зустрічі з поетами, прозаїками, драматургами .

У цьому навчальному році відбулася зустріч у бібліотеці ім.О.С. Пушкіна учнів 7- Б та 7 -В класів ЗОШ№35 з поетесами Краматорська Чонговою Аллою Миколаївною та Максименко Світланою Георгіївною .

ВІД АДМІНІСТРАЦІЇ НАШОЇ ШКОЛИ ВИНОСИМО ВЕЛИКУ ПОДЯКУ ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ ЦІКАВИХ ЗУСТРІЧЕЙ З ПОЕТАМИ РІДНОГО КРАЮ, ПОЗАКЛАСНИХ ТЕМАТИЧНИХ ЗАХОДІВ ТА ЛІТЕРАТУРНИХ ВЕЧОРІВ, ПОПУЛЯРИЗАЦІЮ КНИГИ СЕРЕД МОЛОДІ.

Автор статті Ягодкіна Н.Л.

Гурток “Сучасного танцю”

Керівник Лобода І.

Танцювальне мистецтво є невичерпним джерелом збагачення особистості. Завдяки систематичній хореографічній освіті учні набувають не лише професійних навичок, а розвивають почуття колективізму, працелюбності, зібраності, витримки, чуйності, почуття патріотизму, національної гідності, інтересу до історії рідного краю. Танець є одним із доступних видів творчості, у якому синтезовані музичне та драматичне мистецтво, елементи пантоміми, живопису, скульптури. Він вчить вихованців красі та виразності рухів, сприяє загальному розвитку особистості. Заняття хореографією розвивають мислення і фантазію, виховують пластичну культуру, культуру руху, знайомлять дітей з найважливішими музично-хореографічними засадами.

Метою програми є формування компетентностей особистості засобами хореографії.

Основні завдання полягають у формуванні:

1. Пізнавальної компетентності, що забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, які стосуються хореографічного мистецтва.

2. Практичної компетентності, що сприяє оволодінню навичками хореографічного мистецтва.

3. Творчої компетентності, що забезпечує формування творчих здібностей вихованців у процесі оволодіння хореографічним мистецтвом, розвиток естетичних почуттів, смаків, емоційно-почуттєвої сфери.

4. Соціальної компетентності, що сприяє вихованню дбайливого ставлення до надбань світової, вітчизняної культури, мистецтва, духовних та матеріальних цінностей рідного краю народних традицій, національної свідомості, самореалізації в соціумі засобами мистецтва, професійного самовизначення

Гурток “Сходинки до інформатики”

КЕРІВНИК ТОКАР Ю.В.

Сучасний світ ставить високі вимоги до людини, тому завдан­ня сучасної школи полягає у вихованні особистості, здатної до життєтворчої діяльності.

Основна мета гуртка поля­гає у формуванні інтелектуально розвиненої особистості, яка во­лодіє вміннями й навичками доводити і спростовувати, методами аналізу й синтезу, абстрагування й узагальнення; яка здатна до самоосвіти й саморозвитку, вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язування проблем, критично мисли­ти, опрацьовувати різноманітну інформацію. Зазначена мета пе­редбачає здійснення навчальної, розвивальної і виховної функцій освітнього змісту навчального предмета.

Мета вивчення інформатики в початковій школі

— Надати учням знання, які складають уявлення про інфор­маційну картину світу та інформаційні процеси, які спри­ятимуть засвоєнню основних теоретичних понять у базовому курсі інформатики і формуванню алгоритмічного та логіч­ного мислення.

— Сформувати навички і вміння використовувати комп’ютерну техніку як практичний інструмент для роботи з інформацією у навчальній діяльності та повсякденному житті.

Звіт про гурткову роботу

в 2015-2016 навчальному році